<![CDATA[ ]]> http://straseni.silvicultura.md/ 22.10.2021 ro http://straseni.silvicultura.md/ Copyright (c) 2021 http://straseni.silvicultura.md/Siguranță antiincendiară <![CDATA[Siguranță antiincendiară // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=591&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Siguranta-antiincendiara/ În corespundere cu stabilirea temperaturilor favoriabile din acest anotimp de an, Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni atenționează despre respectarea normelor antiincendiare, pentru a evita pericolul incendiilor de vegetație forestieră. Atenție maximă persoanelor care se deplasează la odihnă în fondul forestier, precum și prudență maximă la aprinderea rugurilor, în scopul evitării declanșării focarelor de vegetație, cu extindere către sectorul forestier și locativ. La plecare, focul de rug trebuie stins minuțios și acoperit cu pămînt. Atenție maximă și părinților, copiii trebuie monitorizați, pentru a evita jocul acestora cu focul și respectiv izbucnirea unor situații excepționale. În cazul în care sînteți martori ai unor incendii de vegetație - apelați Serviciul 112. ]]> 20.10.2021 16:43 Comercializare lemn de foc <![CDATA[Comercializare lemn de foc // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=587&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Comercializare-lemn-de-foc/ Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni propune lemne de foc populaţiei, fără a majora preţurile (lemn de foc esențe tari 600 lei/1 metru ster; lemn de foc esențe moi - 300 lei/1 metru ster). Acțiunea dată este o campanie de asigurare a populaţiei cu lemne de foc şi intensifică procesul de comunicare publică pentru accesul cetăţenilor la informaţie. În acest scop, în cadrul Agenţiei „Moldsilva” (fondator al întreprinderii) a fost emisă Dispoziția nr.7 din 5 octombrie 2021 „Cu privire la livrarea lemnului de foc” care prevede că stocul disponibil spre comercializare al lemnului de foc, recoltat în urma efectuării tuturor lucrărilor silvo-tehnice obligatorii în cadrul fondului forestier din gestiune, se va comercializa în următoarea ordine de priorităţi: - pentru necesarul de lemn de foc al populaţiei, în baza solicitaților centralizate din partea APL şi/sau personale - prin vânzare directă; - pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat şi/sau bugetul local (primării, şcoli, grădiniţe, obiecte de menire social-culturală, etc.), care nu desfăşoară activitate economica - prin vânzare directă; - pentru consumul propriu al gestionarilor fondului forestier proprietate publică a statului şi/sau al altor categorii de solicitanţi. Totodată, pentru organizarea eficientă a procesului de asigurare a populaţiei cu lemne de foc, Agenţia „Moldsilva” a expediat în adresa tuturor Autorităţilor Publice Locale (nivel de raion) informaţia necesară şi detaliată referitor la modalitatea de colaborare în procesul de asigurare a populaţiei cu lemne de foc. ]]> 11.10.2021 09:59 Demararea reviziilor planificate și de control din toamna a.2021 <![CDATA[Demararea reviziilor planificate și de control din toamna a.2021 // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=586&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Demararea-reviziilor-planificate-i-de-control-din-toamna-a2021/ În corespundere cu cerințele ordinului Agenției ”Moldsilva” nr.19 din 04.10.2021, ”Cu privire la efectuarea reviziilor planificate și de control, în perioada de toamnă a anului 2021”, în intervalul de timp 05.10.2021 - 14.11.2021, în cadrul ocoalelor silvice, subdiviziuni ale întreprinderii se va organiza și desfășura reviziile planificate și de control, în strictă conformitate cu Instrucțiunile aprobate, ce reglementează aceste acțiuni.]]> 05.10.2021 15:12 Participarea la Concursul profesional ”Cel mai bun pădurar” - ediția a.2021 <![CDATA[Participarea la Concursul profesional ”Cel mai bun pădurar” - ediția a.2021 // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=584&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Participarea-la-Concursul-profesional-Cel-mai-bun-padurar-editia-a2021/ 04.10.2021 14:57 Demararea campaniei antirabică a vulpilor <![CDATA[Demararea campaniei antirabică a vulpilor // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=585&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Demararea-campaniei-antirabica-a-vulpilor/ În scopul implementării Hotărârii Guvernului nr.185 din 15.03.2019, privind aprobarea Planului măsurilor de supraveghere, control și eradicare la vulpilor în Republica Moldova, pentru anii 2019-2023, în țară a demarat campania antirabică a vulpilor, în cadrul căreia colaboratorii serviciului de pază a întreprinderii vor acorda asistența necesară personalului subdiviziunii teritoriale ANSA din zona de activitate, în vederea distribuirii manuale a momelelor vaccinale (faxograma Agenției ”Moldsilva” nr.AM 01/01-85 din 30.09.2021). ]]> 01.10.2021 15:03 Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua lucrătorului din silvicultură”. <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua lucrătorului din silvicultură”. // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=583&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-sarbatorii-profesionale-Ziua-lucratorului-din-silvicultura/ Tradițional, în a treia sâmbătă din luna septembrie, este sărbătorită ziua profesională a silvicultorilor. Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale - ”Ziua lucrătorului din silvicultură”, transmitem un mesaj de felicitare, recunoştinţă, respect pentru muncă şi devotamentul de care dau dovadă silvicultorii din țară, zi de zi, efortul enorm în promovarea valorilor ramurii silvice și buna gestionare a sectorului forectier naţional. Dragi slujbași ai pădurii, Vă urăm multă sănătate, prosperitate, linişte sufletească, succese şi realizări frumoase în munca nobilă pe care o desfășurați.]]> 14.09.2021 09:24 Desfășurarea lucrărilor de cercetare silvo-patologică <![CDATA[Desfășurarea lucrărilor de cercetare silvo-patologică // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=582&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Desfaurarea-lucrarilor-de-cercetare-silvo-patologica/ Până la 20.10.2021, în cadrul fondului forestier, gestionat de întreprindere, sunt desfășurate lucrări de cercetare silvo-patologică detaliată și aprecierea limitelor focarelor de dăunători defoliatori, maladiilor și amenințărilor reale de afectare a arboretelor, elaborarea măsurilor de protecție a pădurilor, micșorării densității populațiilor de dăunători defoliatori, cu acordarea atenției prioritare sectoarelor și arboretelor afectate de uscare și de dăunători defoliatori, cu prezentarea materialelor corespunzătoare în adresa Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (Secția Protecție și Monitoring Forestier).]]> 07.09.2021 11:19 Achiziționarea serviciilor de audit a situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2021 <![CDATA[Achiziționarea serviciilor de audit a situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2021 // Achiziții publice]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=578&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Achizitionarea-serviciilor-de-audit-a-situatiilor-financiare-ale-intreprinderii-pentru-a2021/ 06.09.2021 14:16 Desfășurarea controlului anual a lucrărilor de regenerare <![CDATA[Desfășurarea controlului anual a lucrărilor de regenerare // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=581&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Desfaurarea-controlului-anual-a-lucrarilor-de-regenerare/ În conformitate cu ordinul pe întreprindere nr.109 din 01.09.2021 ”Cu privire la controlul anual a lucrărilor de regenerare și creștere a materialului forestier de reproducere”, până la 24.09.2021, în cadrul ocoalelor silvice, subdiviziuni ale întreprinderii, se va desfășura controlul anual al materialului de reproducere și culturilor silvice create pe terenurile fondului forestier și altor deținători, precum și controlul suprafețelor parcurse cu lucrări de regenerare naturală și ajutorare a regenerării naturale.]]> 02.09.2021 10:59 Inventarierea generală a activelor <![CDATA[Inventarierea generală a activelor // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=579&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Inventarierea-generala-a-activelor/ În corespundee cu ordinul Fondatorului - Agenția ”Moldsilva” nr.264 din 01.09.2021 ”Cu privire la inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor întreprinderilor de stat din subordine”, pe parcursul lunii septembrie, curent, se va desfășura inventarierea anuală a patrimoniului întreprinderilor de stat, subordinate Agenției ”Moldsilva”.]]> 01.09.2021 10:40 Ziua Independenţei Republicii Moldova - sărbătoare naţională a neamului <![CDATA[Ziua Independenţei Republicii Moldova - sărbătoare naţională a neamului // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=576&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Ziua-Independentei-Republicii-Moldova-sarbatoare-nationala-a-neamului/ Stimaţi colegi, concetăţeni! Cu prilejul consemnării Zilei Independenţei Republicii Moldova, vă felicităm cu marea sărbătoare naţională. Ziua de 27 august poartă o semnificaţie naţională deosebită, simbolizând aspiraţiile poporului spre libertate, solidaritate, independenţă şi năzuinţele de a trăi intr-un stat modern şi democratic. Calea parcursă de Republica Moldova demonstrează elocvent voinţa poporului nostru de a consolida şi dezvolta ţara, de a ridica nivelul de trai al cetăţenilor şi de a ne integra în marea familie a popoarelor europene. Vă urăm calde urări de pace, bunăstare şi prosperitate în fortificarea ţării, în consolidarea societăţii noastre, cît şi în sporirea prestigiului internaţional. Felicitări tuturor.]]> 26.08.2021 09:10 Felicitare cu sărbătoarea națională ”Limba noastră” <![CDATA[Felicitare cu sărbătoarea națională ”Limba noastră” // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=577&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Felicitare-cu-sarbatoarea-nationala-Limba-noastra/ A avea o limbă a ta, pe care s-o stăpânești cu dibăcie e ca și cum ai avea o comoară. Limba maternă e limba viselor noastre, e leagănul copilăriei, e o mireasmă plăcută de flori de măr, veșnic aducătoare de mângâiere și pace. Felicitări și cu Ziua Națională a Limbii Române! Limba – cel mai mare poem al unui popor! Limba maternă - cel mai mare potențial de expresie, cea mai de preț comoară și sfântă moștenire. S-o vorbim, s-o păstrăm, s-o îmbogățim și s-o promovăm fiecare. Felicitări tuturor cetățenilor Republicii Moldova!]]> 26.08.2021 09:06 Achiziționarea serviciilor de audit a situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2021 <![CDATA[Achiziționarea serviciilor de audit a situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2021 // Achiziții publice]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=575&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Achizitionarea-serviciilor-de-audit-a-situatiilor-financiare-ale-intreprinderii-pentru-a2021/ 25.08.2021 13:14 Prevenirea răspândirii pestei porcine africane <![CDATA[Prevenirea răspândirii pestei porcine africane // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=580&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Prevenirea-raspandirii-pestei-porcine-africane/ În conformitate cu ordinul Agenției ”Moldsilva” nr.254 din 21.08.2021, cu privire la prevenirea răspândirii pestei porcine africare în efectivele de mistreț din fondul forestier și cinegetic, adminuistrat de subdiviziunile agenției, în baza ordinului pe întreprindere nr.106 din 24.08.2021, sunt organizate măsuri de monitorizare și patrulare a fondului forestier, gestionat de ocoalele silvice, subdiviziuni ale întreprinderii, în scopul depistării, contracarării cazurilor de îmbolnăvire cu pesta porcină africană a mistreților, în special a locurilor de concentrare maximă a acestora.]]> 25.08.2021 10:48 Comercializare fructre de aronie (stare proaspătă) <![CDATA[Comercializare fructre de aronie (stare proaspătă) // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=574&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Comercializare-fructre-de-aronie-stare-proaspata/ Întreprinderea comercializează fructe de aronie (stare proaspătă), în cantități mari, 12,00 lei/1 kg, (agentul economic care ridică toată cantitatea - preț negociabil).]]> 21.08.2021 09:30 Conferința I de amenajare a pădurilor <![CDATA[Conferința I de amenajare a pădurilor // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=573&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Conferinta-I-de-amenajare-a-padurilor/ 16.07.2021 11:51 Inițierea măsurilor de combatere a buruienii ambrozia <![CDATA[Inițierea măsurilor de combatere a buruienii ambrozia // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=572&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Initierea-masurilor-de-combatere-a-buruienii-ambrozia/ În conformitate cu Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii amrbozia (Ambrosia artemisiifolia), aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.967 din 03.10.2018, în cadrul fondului forestier, gestionat de întreprindere, au fost inițiate măsuri necesare în scopul depistării și distrugerii buruenii ambrozia și prevenirii răspândirii acesteia. Măsurile respective vor avea drept scop identificarea sectoarelor din fondul forestier (liziera pădurii și acostamentele drumurilor ce traversează fondul forestier), unde este prezentă această specie invazivă și efectuarea lucrărilor de întreținere/combatere a sectoarelor respective prin cosire, smulgere sau tratare cu produse de uz fitosnitar.]]> 09.07.2021 13:49 Demarearea lucrărilor de monitoring forestier <![CDATA[Demarearea lucrărilor de monitoring forestier // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=571&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Demarearea-lucrarilor-de-monitoring-forestier/ În scopul organizării lucrărilor ce țin de evaluarea, analiza și supravegherea influienței poluării aerului asupra stării de sănătate a pădurilor din Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Programului Internațional ICP - Forests, precum și în corespundere cu planul de producere, aprobat pentru a.2021, în subdiviziunile întreprinderii (ocoale silvice) au demarat lucrările, în teren, de monitoring forestier în toate arboretele gestionate. Lucrările vor fi executate în strictă conformitate cu prevederile Îndrumărilor tehnice.]]> 05.07.2021 13:36 Ședință de lucru ”Starea fondului forestier și necesitatea efectuării lucrărilor silvotehnice”. <![CDATA[Ședință de lucru ”Starea fondului forestier și necesitatea efectuării lucrărilor silvotehnice”. // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=569&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/edinta-de-lucru-Starea-fondului-forestier-i-necesitatea-efectuarii-lucrarilor-silvotehnice/ 13.05.2021 10:52 Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Victoriei - 9 Mai <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Victoriei - 9 Mai // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=568&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-Zilei-Victoriei-9-Mai/ Marcată la 9 mai în majoritatea fostelor ţări URSS, inclusiv în R. Moldova, Ziua Victoriei vine să comemoreze capitularea Germaniei în cel de-al doilea război mondial, semnată la Berlin, seara tîrziu, la 8 mai 1945. Din cauza diferenţei de ore, Moscova, pe atunci capitala URSS, a aflat despre capitulare în primele ore ale zilei de 9 mai. Anii 1939-1945 au fost ani de durere şi lacrimi , tristeţe care a invadat popoarele lumii. 60 de milioane de oameni din întreaga lume, aproape 3 % din populaţia globului, au murit nevinovaţi, în condiţii inumane, oameni care au suferit dureri fizice, dar şi morale contrar voinţei lor. 9 Mai este o zi de comemorare a buneilor și a străbuneilor, a tuturor celor care și-au dat viața și au luptat pentru ca noi și copiii noștri să trăim în pace și libertate și să ne bucurăm de un cer senin deasupra capului!]]> 07.05.2021 08:52 Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Europei - 9 mai <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Europei - 9 mai // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=567&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-Zilei-Europei-9-mai/ Pe continentul european, Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. Sunt două date pentru sărbătorirea acestei zile: 5 mai pentru Consiliul Europei și 9 mai pentru Uniunea Europeană. Împreună să ne bucurăm de pace, sănătate, democrație, solidaritate, unitate, libertate, prosperitate... ]]> 07.05.2021 08:44 Mesaj de felicitară cu ocazia Zilei Muncii - 1 mai <![CDATA[Mesaj de felicitară cu ocazia Zilei Muncii - 1 mai // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=565&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Mesaj-de-felicitara-cu-ocazia-Zilei-Muncii-1-mai/ In anul 1889, Congresul Internationalei Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Internationala a Muncii, in memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorata prin manifestatii muncitoresti. Cu timpul, 1 mai a devenit sarbatoarea muncii in majoritatea tarilor lumii, diversele manifestari capatand amploare pe masura ce autoritatile au convenit cu sindicatele ca aceasta zi sa fie libera. Transmitem felicitări tuturor oamenilor muncii, dorindu-vă succese, prosperitate, bunăstare și să continuăm munca împreună pentru prosperitatea țării.]]> 30.04.2021 08:34 Mesaj de felicitare cu ocazia Sărbătorilor de Paști <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia Sărbătorilor de Paști // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=563&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-Sarbatorilor-de-Pati/ Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, sa aveți parte de liniște și pace în familie, minunea Învierii lui Isus Hristos sa dăinuie în inimile tuturor, să vă lumineze viața și să vă aduca renașterea credinței, a speranței și a bucuriei. HRISTOS A ÎNVIAT!]]> 30.04.2021 08:31 Demararea campaniei de plantare din primăvara a.2021 <![CDATA[Demararea campaniei de plantare din primăvara a.2021 // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=562&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Demararea-campaniei-de-plantare-din-primavara-a2021/ Având în vedere necesitatea respectării epocilor optime de efectuare a lucrărilor la compartimentul ”Regenerarea pădurii”, planificate pentru I semestru al anului 2021, în scopul asigurării îndeplinirii calitative, în termen și în volume necesare, precum și în contextul Zilei Internaționale a Pădurilor (21.03.2021), începând cu 19.03.2021 a demarat campania de plantare, în baza ordinului Fondatorului înteprinderii - Agenția ”Moldsilva” nr.85 din 19.03.2021.]]> 19.03.2021 13:11 Dare de seama Paza si Protectia padurii a.2020 <![CDATA[Dare de seama Paza si Protectia padurii a.2020 // Rapoarte anuale]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=561&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Dare-de-seama-Paza-si-Protectia-padurii-a2020/ 09.03.2021 15:13 Demararea lucrărilor de regenerare a pădurii în primăvara a.2021 <![CDATA[Demararea lucrărilor de regenerare a pădurii în primăvara a.2021 // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=560&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Demararea-lucrarilor-de-regenerare-a-padurii-in-primavara-a2021/ În baza odinului pe întreprindere nr.51 din 09.03.2021, a fost dat startul lucrărilor de împădurire și completare a culturilor silvice, ajutorării regenerării naturale, pregătirea solului, semănatul în pepenierele silvice și creare a secțiilor de repicaj, în conformitate cu planul de lucru aprobat pentru I semestru al anului 2021. Lucrările în cauză se vor desfășura până la 16.04.2021, în toate ocoalele silvice, subdiviziuni ale întreprinderii.]]> 09.03.2021 10:59 Dare de seama lucrari silvice a.2020 <![CDATA[Dare de seama lucrari silvice a.2020 // Rapoarte anuale]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=559&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Dare-de-seama-lucrari-silvice-a2020/ 05.03.2021 08:51 Informație despre personalul întreprinderii pentru a.2020 <![CDATA[Informație despre personalul întreprinderii pentru a.2020 // Rapoarte anuale]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=558&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Informatie-despre-personalul-intreprinderii-pentru-a2020/ ]]> 05.03.2021 08:42 Dare de seama ”Masuri biotehnice” a.2020 <![CDATA[Dare de seama ”Masuri biotehnice” a.2020 // Rapoarte anuale]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=557&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Dare-de-seama-Masuri-biotehnice-a2020/ 05.03.2021 08:39 Dare de seamă ”Regenerarea pădurii” a.2020 <![CDATA[Dare de seamă ”Regenerarea pădurii” a.2020 // Rapoarte anuale]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=556&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Dare-de-seama-Regenerarea-padurii-a2020/ 05.03.2021 08:38